شماره حساب

به نام سید داود زندوکیلی

بانک ملی ایران

شماره حساب :  0326343397000 

شماره حساب شبا :    ir840170000000326343397000

شماره کارت 6037997288774251